תנאי שימוש

אתר זה כולל מידע אודות תרו תעשייה רוקחית בע"מ, חברות בנות, חברות קשורות וחברות מסונפות לה (להלן יחד: "תרו"). תרו מייעדת אתר זה להעברת אינפורמציה לשימושך האישי.

מובהר בזאת כי כניסתך לאתר והשימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן ("תנאים" או "תנאי השימוש") ולכל החוקים הרלוונטיים. בעצם הכניסה והגלישה באתר, הנך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאים, מתחיב לקיימם ומכיר בכך שתנאי השימוש מעגנים את מלוא ההסכמות בין תרו לבינך בנושא זה וכי הם גוברים על כל הסכם אחר בינך לבין תרו בנוגע לאתר.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא, הימנע מכניסה לאתר ואל תעשה בו כל שימוש.

תנאי השימוש

מובהר כי אתר זה מתייחס אך ורק למוצרים המשווקים בישראל.

  1. אזהרה: אתר זה עשוי לכלול מידע ביחס למצבים רפואיים שונים והטיפול בהם. המידע מובא באתר זה אינו מהווה ייעוץ רפואי, אבחון רפואי תחליף טיפול או המלצה ביחס למוצרי תרו ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם מומחה על בסיס אישי ופרטני. לפיכך, במידה ויש לך שאלות רפואיות כלשהן, אנא פנה אל רופא, רוקח או איש מקצוע מתאים אחר, לפי צרכיך, לצורך קבלת ייעוץ רפואי פרטני למצבך הרפואי. לפני שימוש במוצר כלשהו של תרו המתואר באתר זה, עליך להיוועץ ברופאך ו/או ברוקח ו/או באיש מקצוע מתאים אחר, ולקרוא את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר של תרו. תרו אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק, פגיעה ו/או הפסד העלול להיגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר זה.
  2. מובהר בזאת כי כל המידע (בין במלל, בתמונות, בווידיאו ו/או באודיו) המובא באתר (להלן: "המידע"), מעוגן, בין היתר, בזכויות יוצרים, סימני מסחר, סימן רשום, ו/או פטנט, לפי העניין, והינו קניינה הרוחני של תרו ו/או של צדדים שלישיים. תרו מודיעה בזאת כי מדיניותה המוצהרת הינה לאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה, במידה המרבית האפשרית על פי כל דין. אין לעשות במידע כל שימוש ללא הרשאה כתובה מראש מתרו, פרט למותר מפורשות לפי תנאי השימוש או לפי המופיע בטקסט באתר. אינך רשאי להפיץ, לשנות, להעביר לשימוש חוזר, לשלוח בדואר ו/או להשתמש בחומר ובמידע המובא באתר, לרבות המלל, הדמויות, והאודיו והווידיאו למטרות ציבוריות ו/או מסחריות.
  3. אתר זה עשוי לכלול קישורים ו/או הפניות לאתרים שאינם שייכים לתרו. תרו לא בדקה את כל הדפים ו/או האתרים המקושרים לאתר, ואינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר או לשימוש באתרים או דפים כאמור. הקישורים ו/או ההפניות כאמור מופיעים באתר לנוחותך בלבד, התחברותך וגלישתך לאתרים או דפים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קישור או הפניה מאתר זה לאתר או דף שאינו של תרו, אין משמעותו מתן אישור או חסות לאתר כאמור, ותרו אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתוכן של אתר או דף כאמור או לתוצאות עקב שימוש שלך באתר או דף כאמור.
  4. למרות שתרו משתמשת במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין תרו אחראית לדיוקו של המידע. תרו לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר, וכל משתמש מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הוא על אחריותו הבלעדית. תרו לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או חסר ו/או ה השמטה בתוכנו של האתר. כמו כן, תרו מודיעה בזאת באופן מפורש כי אינה מתחייבת לעדכן את המידע המופיע באתר.
  5. שימושך באתר והגלישה בו הנם על אחריותך הבלעדית. תרו ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר ו/או לקישורים או הפניות המופיעים באתר, שימוש בהם ו/או בתוכנם ו/או מאי זמינות האתר לשימוש. מבלי להגביל את האמור לעיל, האתר וכל מידע הכלול באתר או בקישורים ו/או בהפניות המופיעים באתר, מסופק לך כמות שהוא("AS IS") ללא אחריות מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין.
  6. תרו לא תישא בשום אחריות, ולא תהיה חשופה לתביעה כלשהי עבור נזק מכל סוג שהוא, העלול להיגרם לציוד המחשב או לכל פריט אחר שבו, ו/או לכל ציוד שמירת מידע אחר, ו/או למידע ו/או לתוכנות השמורות בהם, לרבות, מבלי לגרוע, נזק הנגרם כתוצאה מוירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים באתר וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות נתונים, מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיוצ"ב.
  7. תרו שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את תוכן אתר זה, מכל סיבה שהיא, ללא מתן הודעה מוקדמת ולא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לתוצאות של שינוי כאמור.

הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות זו מתארת את המידע אשר ייאסף ע"י תרו בעת ביקורך באתר ואופן השימוש במידע.

תרו לא תאסוף מידע אודותיך המאפשר זיהוי אישי אלא אם כן מידע כזה יינתן מרצונך. לידיעתך, אם תחליט לא לספק מידע המאפשר זיהוי אישי אשר יתבקש באמצעות האתר יתכן ולא יעלה בידך לקבל מידע מסוים באתר. על המשתמשים לדעת כי יתכן ומידע או נתונים ייאספו במהלך הפעילות הרגילה של שרות האינטרנט של תרו באמצעות השימוש ב – "עוגיות" ("cookies"). האתר משתמש ב"עוגיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. "עוגיות" הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי תרו. חלק מה"עוגיות" יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם אינך רוצה לקבל "עוגיות" תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך ניתן להשתמש בקובץ ה"עזרה" של הדפדפן. זכור עם זאת, שניטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר תרו. המדיניות האמורה הינה בתוקף נכון ליום 15 בינואר 2000. תרו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המדיניות לעיל בכל עת. אין מטרת ההודעה והמדיניות כאמור בסעיף 14 זה דלעיל ליצור, ואינן יוצרות, זכויות חוזיות או אחרות כלשהן ביחס לגורם כלשהו.

  1. תרו רשאית בכל עת לבדוק את התנאים ולעדכן או לשנות אותם בהתאם לצורך. הנך מחויב בכל העדכונים ועל כן יש לפנות לעמוד זה בכדי לבדוק התנאים בהם הנך מחויב, גם בכניסתך הבאה לאתר זה. במידה ותפר את תנאי השימוש, תרו רשאית בכל עת, למנוע את גישתך לאתר. הינך מתחייב בזאת, כי במידה והפרת תנאי השימוש על ידך תגרום נזק לצד שלישי כלשהו, תפצה ותשפה את תרו, לפי דרישתה הראשונה, כנגד כל הפסד, נזק או הוצאה שתיגרם לה.
  2. תנאי שימוש אלו וכל עילה ו/או תביעה הקשורים בהם כפופים לדין הישראלי באופן בלעדי. תרו ואתה מסכימים בזאת כי בתי משפט בתל אביב יהיו מקום שיפוט ייחודי לכל מקרה שיתעורר הצורך להתדיין בערכאות בגין תנאי שימוש אלו ו/או בגין כל הקשור אליהם או הנובע מהם. איחור בשימוש בזכויות תרו מכוח תנאי שימוש אלו לא ייחשב כויתור מצידה ותרו תהיה רשאית לשוב ולהשתמש בזכויותיה, כולן או כל חלק מהן לחוד, בכל עת שתמצא לנכון, וזאת מבלי שתוקנה לך עקב כך דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין השתק או מניעות כלפי תרו. אם בית משפט מוסמך יפסוק כי סעיף כלשהו בתנאי שימוש אלו אינו תקף, יוותרו יתר סעיפי תנאי השימוש בתוקפם.
  3. תרו מתפעלת אתר מזה כשירות לקהילת האינטרנט. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על תרו  ועל תכשיריה. אתר זה לרבות קישורים לאתרים אחרים אינם מיועדים לתן יעוץ, להשקעה ו/או יעוץ רפואי.

הבהרה משפטית

המידע והתכנים המובאים באתר ניתנים כמות שהם ("AS IS") וללא אחריות מכל סוג שהוא ואינם מהווים המלצה לטיפול רפואי או כל המלצה אחרת. אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית. טרם השימוש בתכשיר הנסקר באתר, יש להתייעץ עם רופא ולקבל חוות דעת המסתמכת על אבחנה רפואית מקצועית. השימוש והגלישה באתר וכן השימוש במידע ובתכנים המופיעים בו הינם על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש ובעצם השימוש והגלישה באתר, מוותר בזאת המשתמש, ולא תהיה לו, כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי חברת תרו תעשייה רוקחית בע"מ, החברות הבנות שלה ו/או מי מטעמן.

*יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.   *כל הזכויות שמורות לחברת תרו תעשייה רוקחית בע"מ 2008 ©

 
 

האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש באמצעות "cookies" בתוכנה "שיווק מחדש" עם "Google Analytics – Event Tracking Guide", אשר מאפשרת לאתר לעקוב אחר מגמת השימוש בשירותי האתר ו"לקרוא" למשתמש לחזור לאתר ולהרשם לקבלת שירותי האתר.

לראש העמוד »